સંપર્ક કરો
શ્રી કોઠારી
શ્રી કષ્ટભંજનદેવ હનુમાનજી મંદિર,
મું.પો.સાળંગપુર(હનુમાનજી)
તા.બરવાળા.પીનઃ૩૮૨૪૫૧
Phone: (02711) 241202 / 241408
Website: www.salangpurhanumanji.com
Email: salangpurhanumanji@yahoo.co.in
(Fax.) 241250
For any feedback / changes you can fill up the below form
નામ *
તમારું ઇમેઇલ સરનામું *
મોબાઇલ નંબર *
સરનામું
સંદેશ
Ahmedabad Airport to Salangpur :-
159 km, 2 hours 45 mins
Rajkot Airport to Salangpur :-
138 km, 2 hours 32 mins
Bhavnagar Airport to Salangpur :-
88.7 km, 1 hour 35 mins
Ahmedabad train to botad :-
156 km, 2 hours 38 mins
Bhavnagar Airport to Salangpur :-
88.7 km, 1 hour 35 mins
Rajkot bus to Salangpur :-
135 km, 2 hours 24 mins

View Larger Map